Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Tuesday, June 25, 2024
Hãy giữ mình đừng khinh dể một đứa nào trong những đứa trẻ nầy; vì ta bảo các ngươi, các thiên sứ của chúng nó trên trời thường thấy mặt Cha ta, là Đấng ở trên trời. Vì Con người đã đến cứu sự đã mất. (Ma-thi-ơ 18:10-11)
Sự Đánh Cá Lạ Lùng Lần Thứ Hai

    1Rồi đó, Đức Chúa Jêsus lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Ti-bê-ri-át.  Việc Ngài hiện ra như vầy:  2Si-môn Phi-e-rơ, Thô-ma gọi là Đi-đim, Na-tha-na-ên nguyên ở thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau.  3Si-môn Phi-e-rơ nói rằng: Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng:  Chúng tôi đi với anh.  Các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết.
    4Đến sáng, Đức Chúa Jêsus đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Jêsus.  5Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hỡi các con, không có chi ăn hết sao? Thưa rằng: Không.   6Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được.  Vậy, các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nổi không thể kéo lên nữa.  7Môn đồ mà Đức Chúa Jêsus yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: Ấy là Chúa! Khi Si-môn Phi-e-rơ đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình (vì đương ở trần) và nhảy xuống nước.  8Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá, vì cách bờ chỉ chừng hai trăm cu-đê mà thôi.
    9Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than, ở trên để cá, và có bánh.  10Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây.  11Si-môn Phi-e-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ; và, dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt.  12Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lại mà ăn.  Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng: Ngươi là ai? Vì biết quả rằng ấy là Chúa.  13Đức Chúa Jêsus lại gần, lấy bánh cho môn đồ, và cho luôn cá nữa.  14Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Jêsus hiện ra cùng môn đồ Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại.
(Giăng 21:1-14)

All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net