Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Friday, September 29, 2023
Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Vậy, chớ lo lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy. (Ma-thi-ơ 6:33-34)
Mười Người Phung

    11Đức Chúa Jêsus đương lên thành Giê-ru-sa-lem, trải qua bờ cõi xứ Sa-ma- ri và Ga-li-lê.  12Nhằm khi vào làng kia, có mười người phung đến đón rước Ngài, đứng đằng xa, 13lên tiếng rằng: Lạy Jêsus, lạy Thầy, xin thương xót chúng tôi cùng! 14Khi Ngài thấy họ liền phán rằng: Hãy đi, tỏ mình cùng thầy tế lễ. Họ đương đi thì phung lành hết thảy.  15Có một người trong bọn họ thấy mình đã được sạch, bèn trở lại, lớn tiếng khen ngợi Đức Chúa Trời; 16lại đến sấp mặt xuống đất, nơi chơn Đức Chúa Jêsus, mà tạ ơn Ngài. Vả, người đó là người Sa-ma-ri.  17Đức Chúa Jêsus bèn cất tiếng phán rằng: Không phải mười người đều được sạch cả sao? Còn chín người kia ở đâu?  18Chỉ có người ngoại quốc nầy trở lại ngợi khen Đức Chúa Trời ư!  19Ngài lại phán rằng: Đứng dậy đi; đức tin ngươi đã cứu ngươi.
(Luca 17:11-19)

All Rights Reserved 2023 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net