Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Friday, September 29, 2023
Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng. Buồn rầu hơn vui vẻ; vì nhờ mặt buồn, lòng được vui. (Truyền-đạo 7:2-3)
Con Gái Gia-ru và Người Đàn Bà Mất Huyết

    18Đang khi Đức Chúa Jêsus phán các điều đó, xảy có người cai nhà hội kia bước vào, quì lạy trước mặt Ngài mà thưa rằng: Con gái tôi mới chết; xin Chúa đến, đặt tay trên nó, thì nó sẽ được sống.  19Đức Chúa Jêsus bèn đứng dậy, cùng môn đồ Ngài đều đi theo người.
    20Nầy, có một người đờn bà mắc bịnh mất huyết đã mười hai năm, lại gần sau lưng mà rờ trôn áo Ngài.  21Vì người đờn bà ấy tự nghĩ rằng: Nếu ta chỉ rờ áo Ngài, thì cũng sẽ được lành.  22Đức Chúa Jêsus xây mặt lại, thấy người đờn bà, thì phán rằng: Hỡi con, hãy vững lòng, đức tin con đã làm cho con được lành. Liền trong giờ đó, người đờn bà lành bịnh.
    23Khi Đức Chúa Jêsus đến nhà người cai nhà hội, thấy bọn thổi sáo, và chúng làm om sòm, 24thì phán rằng:  Các ngươi hãy lui ra; con gái nhỏ nầy chẳng phải chết đâu, nhưng nó ngủ. Chúng nghe thì chê cười Ngài.  25Bọn đó đã bị đuổi ra rồi, Ngài bèn vào, cầm lấy tay đứa gái, thì nó liền chờ dậy.  26Tin nầy đồn ra khắp cả xứ đó.
(Ma-thi-ơ 9:18-26)


Xem thêm:   Mác 5:21-43,   Luca 8:40-56
All Rights Reserved 2023 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net