Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Thursday, May 30, 2024
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi; nhưng uống nước ta sẽ cho, thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. (Giăng 4:13-14)
Chúa Jêsus Chữa Kẻ Bại ở Bê-tết-đa

    1Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.  2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.  3Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; 4vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành].   5Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.  6Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?   7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.  8Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.  9Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi.  Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.

Dân Giu-đa Tố Cáo: Đức Chúa Jêsus Giảng Thuyết
    10Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.  11Người trả lời rằng:  Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng:  Hãy vác giường ngươi và đi.  12Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?  13Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.  14Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.  15Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.
(Giăng 5:1-15)

All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net