Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Friday, September 29, 2023
Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:24)
Chúa Jêsus Chữa Kẻ Bại ở Bê-tết-đa

    1Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jêsus lên thành Giê-ru-sa-lem.  2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.  3Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, [chờ khi nước động; 4vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bịnh gì, cũng được lành].   5Nơi đó, có một người bị bịnh đã được ba mươi tám năm.  6Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày, thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?   7 Người bịnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.  8Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.  9Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi.  Vả, bấy giờ là ngày Sa-bát.

Dân Giu-đa Tố Cáo: Đức Chúa Jêsus Giảng Thuyết
    10Các người Giu-đa bèn nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.  11Người trả lời rằng:  Chính người đã chữa tôi được lành biểu tôi rằng:  Hãy vác giường ngươi và đi.  12Họ hỏi rằng: Người đã biểu ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?  13Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jêsus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.  14Sau lại, Đức Chúa Jêsus gặp người đó trong đền thờ, bèn phán rằng: Kìa, ngươi đã lành rồi, đừng phạm tội nữa, e có sự gì càng xấu xa xảy đến cho ngươi chăng.  15Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jêsus đã chữa lành cho mình.
(Giăng 5:1-15)

All Rights Reserved 2023 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net