Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Tuesday, June 25, 2024
Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài; Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. (Thi-thiên 100:3)
Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Nhứt

    13Đức Chúa Jêsus vừa nghe tin ấy liền bỏ đó xuống thuyền, đi tẻ ra nơi đồng vắng. Khi đoàn dân biết vậy, thì từ các thành đi bộ mà theo Ngài.  14Ngài ở thuyền bước lên, thấy đoàn dân đông đúc, động lòng thương xót, mà chữa cho kẻ bịnh được lành.
    15Đến chiều tối, môn đồ tới gần Ngài mà thưa rằng: Ở đây vắng vẻ, và trời tối rồi, xin thầy cho dân chúng về, để họ đi vào các làng đặng mua đồ ăn.  16Đức Chúa Jêsus phán rằng:  Không cần họ phải đi; chính các ngươi hãy cho họ ăn.  17Môn đồ thưa rằng: Chúng tôi có đây năm cái bánh và hai con cá mà thôi.  18Ngài phán rằng: Hãy đem đây cho ta.  19Ngài bèn truyền cho chúng ngồi xuống trên cỏ, đoạn, lấy năm cái bánh và hai con cá đó, ngửa mặt lên trời mà tạ ơn; rồi bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phát cho dân chúng.  20Ai nấy đều ăn no, còn bánh thừa lại thâu được đầy mười hai giỏ.   21Số người ăn ước chừng năm ngàn, không kể đờn bà con nít.
(Ma-thi-ơ 14:13-21)


Xem thêm:   Mác 6:30-44,   Luca 9:10-17,   Giăng 6:1-15
All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net