Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Sunday, June 23, 2024
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28-29)
Chúa Hóa Bánh Ra Nhiều Lần Thứ Hai

    29Đức Chúa Jêsus từ đó đi đến gần biển Ga-li-lê; rồi lên trên núi mà ngồi.  30Bấy giờ có đoàn dân rất đông đến gần Ngài, đem theo những kẻ què, đui, câm, tàn tật và nhiều kẻ đau khác, để dưới chơn Đức Chúa Jêsus, thì Ngài chữa cho họ được lành.  31Vậy, chúng thấy kẻ câm được nói, kẻ tàn tật được khỏi, kẻ què được đi, kẻ đui được sáng, thì lấy làm lạ lắm, đều ngợi khen Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên.
    32Khi đó, Đức Chúa Jêsus gọi môn đồ đến mà phán rằng: Ta thương xót đoàn dân nầy; vì đã ba ngày ở cùng ta, bây giờ không có chi ăn hết.  Ta không muốn để họ nhịn đói mà về, e phải mệt lủi dọc đường chăng.  33Môn đồ thưa rằng:   Ở nơi đồng vắng nầy, ta há dễ kiếm đâu đủ bánh, đặng cho dân đông dường ấy ăn no nê sao?  34Ngài phán hỏi môn đồ rằng: Các ngươi có mấy cái bánh? Môn đồ thưa rằng: Có bảy cái bánh, cùng vài con cá.  35Ngài bèn biểu dân chúng ngồi xuống đất.  36Đoạn Ngài lấy bảy cái bánh và cá; tạ ơn rồi, bẻ bánh ra đưa cho môn đồ, môn đồ phân phát cho dân chúng.  37Ai nấy ăn no cả, còn bánh thừa lượm được bảy giỏ đầy.  38Số người ăn là bốn ngàn, không kể đờn bà con trẻ.  39Bấy giờ Ngài cho đoàn dân về, rồi xuống thuyền mà qua bờ cõi xứ Ma-ga-đan.
(Ma-thi-ơ 15:29-39)


Xem thêm:   Mác 8:1-10
All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net