Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Tuesday, June 25, 2024
Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. (Giô-suê 1:8)
Chúa Jêsus Chữa Bịnh Bại

    1Đức Chúa Jêsus xuống thuyền lại trở qua biển và đến thành mình.  2Nầy, có người đem lại cho Ngài một người đau bại nằm trên giường. Đức Chúa Jêsus thấy đức tin của các người đó, thì phán cùng người bại rằng:  Hỡi con, hãy vững lòng, tội lỗi con đã được tha.  3Khi ấy, có một vài thầy thông giáo đều nghĩ thầm rằng: Người nầy nói lộng ngôn  4Song Đức Chúa Jêsus biết ý tưởng mấy thầy đó, thì phán rằng: Nhơn sao trong lòng các ngươi có ác tưởng làm vậy?  5Trong hai lời nầy: một là nói, tội lỗi ngươi đã được tha; hai là nói, ngươi hãy đứng dậy mà đi, thì lời nào dễ nói hơn?   6 Vả, hầu cho các ngươi biết Con người ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng người bại rằng: Hãy đứng dậy, vác lấy giường, mà trở về nhà ngươi.  7Người bại liền dậy mà trở về nhà mình.  8Đoàn dân thấy phép lạ đó, thì ai nấy đều sợ hãi, và ngợi khen Đức Chúa Trời đã cho người ta được phép tắc dường ấy.
(Ma-thi-ơ 9:1-8)


Xem thêm:   Mác 2:1-12,   Luca 5:17-26
All Rights Reserved 2024 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net