Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanh@kinhthanh.net
Saturday, November 26, 2022
Đức Chúa Jêsus lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: Ta là sự sáng của thế gian; người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. (Giăng 8:12)
Mười Nữ Đồng Trinh

Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.  Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.  Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.  song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.  Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.

Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!  Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.  Các người dại nói với các người khôn rằng:  Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.  Nhưng các người khôn trả lời rằng:  Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.

Song trong khi họ đương đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.  Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng:  Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!  Nhưng người đáp rằng:  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.  Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.   (Ma-thi-ơ 25:1-13)

All Rights Reserved 2022 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net