KinhThanh@kinhthanh.net
Thursday, April 25, 2019
Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Ma-thi-ơ 6:14-15)
Bài Học KT  |   Tài Liệu Tham Khảo  |   Thánh Ca Tôn Vinh  |   Cảm Tạ Cầu Thay  |   Góp Ý Xây Dựng  |   Kết Mạng
Mười Nữ Đồng Trinh

Khi ấy, nước thiên đàng sẽ giống như mười người nữ đồng trinh kia cầm đèn đi rước chàng rể.  Trong các nàng đó, có năm người dại và năm người khôn.  Người dại khi cầm đèn đi thì không đem dầu theo cùng mình.  song người khôn khi cầm đèn đi thì đem dầu theo trong bình mình.  Vì chàng rể đến trễ, nên các nàng thảy đều buồn ngủ và ngủ gục.

Đến khuya, có tiếng kêu rằng: Kìa, chàng rể đến, hãy đi ra rước người!  Các nữ đồng trinh bèn thức dậy cả, sửa soạn đèn mình.  Các người dại nói với các người khôn rằng:  Xin bớt dầu của các chị cho chúng tôi, vì đèn chúng tôi gần tắt.  Nhưng các người khôn trả lời rằng:  Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.

Song trong khi họ đương đi mua, thì chàng rể đến; kẻ nào chực sẵn, thì đi với người cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.  Chặp lâu, những người nữ đồng trinh khác cũng đến và xin rằng:  Hỡi Chúa, hỡi Chúa, xin mở cho chúng tôi!  Nhưng người đáp rằng:  Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu.  Vậy, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày, cũng không biết giờ.   (Ma-thi-ơ 25:1-13)

Trang Chính  |   Sách Cựu Ước  |   Sách Tân Ước  |   Đoạn KT Thông Dụng  |   Phép Lạ Chúa Jêsus Làm  |   Truyện Ngụ Ngôn

Bài Học KT  |   Tài Liệu Tham Khảo  |   Thánh Ca Tôn Vinh  |   Cảm Tạ Cầu Thay  |   Góp Ý Xây Dựng  |   Kết Mạng
All Rights Reserved 2018 @Kinh Thánh Việt Nam
Designed by M.W. Designs