Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanh@kinhthanh.net
Saturday, November 26, 2022
Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa. (Ma-thi-ơ 6:24)
Người Làm Công Trong Vườn Nho

Vả, nước thiên đàng, giống như người chủ nhà kia, tảng sáng đi ra, để mướn người làm công cho vườn nho mình.  Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ-ni-ê, thì sai họ vào vườn nho mình.

Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng:  Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi.  Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy.  Ước chừng giờ thứ mười một, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng:  Sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng:  Vì không ai mướn chúng tôi.  Người chủ nói với họ rằng: Các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta.

Đến tối, chủ vườn nho nói với người giữ việc rằng:  Hãy gọi những người làm công mà trả tiền công cho họ, khởi từ người rốt cho đến người đầu.  Những người làm công mướn từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người được một đơ-ni-ê.  Rồi tới phiên những người đầu đến, tưởng lãnh được nhiều hơn; song họ cũng lãnh mỗi người một đơ-ni-ê.  Khi lãnh rồi, lằm bằm cùng chủ nhà, mà rằng:  Những người rốt ấy chỉ làm một giờ, mà chủ đãi cũng như chúng tôi, là kẻ đã chịu mệt nhọc cả ngày và giang nắng.

Song chủ trả lời cho một người trong bọn rằng:  Bạn ơi, ta không xử tệ với ngươi đâu; ngươi há chẳng đã định với ta một đơ-ni-ê sao? Hãy lấy của ngươi mà đi đi; ta muốn trả cho kẻ rốt nầy bằng như đã trả cho ngươi vậy.  Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy.   (Ma-thi-ơ 20:1-16)

All Rights Reserved 2022 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net