Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanhVN@att.net
Saturday, June 03, 2023
Vì cớ đó người nam sẽ lìa cha mẹ, mà dính díu với vợ mình; hai người sẽ cùng nên một thịt hay sao? Thế thì, vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng một thịt mà thôi. Vậy, loài người không nên phân rẽ những kẻ mà Đức Chúa Trời đã phối hiệp. (Ma-thi-ơ 19:5-6)
Đầy Tớ Không Thương Xót

Vậy nên, nước thiên đàng giống như vua kia, muốn tính sổ với các đầy tớ mình.  Khi vua khởi soát sổ, thì có người đem nộp một tên kia mắc nợ vua một vạn ta-lâng.  Bởi vì người chẳng có gì mà trả, thì chủ dạy bán người, vợ con và gia tài người, đặng trả nợ.

Kẻ đầy tớ nầy bèn sấp mình xuống nơi chơn chủ mà xin rằng: Thưa chủ, xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả hết!  Chủ bèn động lòng thương xót, thả người về, và tha nợ cho.

Nhưng khi đầy tớ đó ra về, gặp một người trong bạn làm việc, có thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì nắm bóp cổ bạn mà nói rằng:  Hãy trả nợ cho ta!  Người bạn sấp mình xuống mà nài xin rằng:  Xin giãn cho tôi, thì tôi sẽ trả cho anh.  Song người chẳng khứng, cứ việc bắt bỏ tù cho đến khi trả hết nợ.

Các bạn thấy vậy, buồn lắm, đến thuật lại cùng chủ mình mọi điều đã xảy ra.  Chủ bèn đòi đầy tớ ấy đến mà nói rằng:  Hỡi đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta;  ngươi há lại chẳng nên thương xót bạn làm việc ngươi như ta đã thương xót ngươi sao?   Chủ nổi giận, phú nó cho kẻ giữ ngục cho đến khi nào trả xong hết nợ.  Nếu mỗi người trong các ngươi không hết lòng tha lỗi cho anh em mình, thì Cha ta ở trên trời cũng sẽ xử với các ngươi như vậy.  (Ma-thi-ơ 18:23-35)

All Rights Reserved 2023 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net