Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanh@kinhthanh.net
Friday, July 01, 2022
Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. (Ma-thi-ơ 6:14-15)
Ví Dụ Về Tiệc Cưới

Đức Chúa Jêsus lại phán ví dụ cùng chúng nữa, rằng:   Nước thiên đàng giống như một vua kia làm tiệc cưới cho con mình.  vua sai đầy tớ đi nhắc những người đã được mời đến dự tiệc; nhưng họ không chịu đến.  Vua lại sai đầy tớ khác mà dặn rằng:   Hãy nói với người được mời như vầy: Nầy, ta đã sửa soạn tiệc rồi; bò và thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến mà dự tiệc cưới.

Nhưng họ không đếm xỉa đến, cứ việc đi đường mình; kẻ nầy đi ra ruộng, kẻ kia đi buôn bán; còn những kẻ khác bắt đầy tớ của vua, mắng chửi và giết đi.  Vua nổi giận, bèn sai quân lính diệt những kẻ giết người đó, và đốt phá thành của họ.  Đoạn, vua phán cùng đầy tớ mình rằng: Tiệc cưới đã dọn xong rồi; song những người được mời không xứng dự tiệc đó.

Vậy, các ngươi hãy đi khắp các ngã tư, hễ gặp người nào thì mời cả đến dự tiệc.  Đầy tớ đi khắp các đường cái, nhóm lại hết thảy những người họ gặp, bất luận dữ lành, đến nỗi trong phòng đầy những người dự tiệc.

Vua vào xem khách dự tiệc, chợt thấy một người không mặc áo lễ, thì phán cùng người rằng:  Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không mặc áo lễ? Người đó làm thinh.  Vua bèn truyền cho đầy tớ rằng:  Hãy trói tay chơn nó lại, và quăng ra ngoài nơi tối tăm, là nơi sẽ có khóc lóc và nghiến răng.  Bởi vì có nhiều kẻ được gọi, mà ít người được chọn.  (Ma-thi-ơ 22:1-14)

All Rights Reserved 2022 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net