Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanh@kinhthanh.net
Saturday, October 16, 2021
Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; nên hãy gánh lấy ách của ta, và học theo ta; thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. (Ma-thi-ơ 11:28-29)
Quan Án Không Công Bình

Đức Chúa Jêsus phán cùng môn đồ một thí dụ, để tỏ ra rằng phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt:  Trong thành kia, có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết.  Trong thành đó cũng có một người đờn bà góa, đến thưa quan rằng:  Xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi.  Quan ấy từ chối đã lâu.

Nhưng kế đó, người tự nghĩ rằng: Dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì đờn bà góa nầy khuấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta.  Đoạn, Chúa phán thêm rằng:  Các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng?

Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã được chọn, là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài, mà lại chậm chạp đến cứu họ sao!  Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ.  Song khi Con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng?   (Lu-ca 18:1-8)

All Rights Reserved 2021 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net