KinhThanh@kinhthanh.net
Wednesday, October 18, 2017
Cha yêu Con, và đã giao hết mọi vật trong tay Con. Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. (Giăng 3:35-36)
Bài Học KT  |   Tài Liệu Tham Khảo  |   Thánh Ca Tôn Vinh  |   Cảm Tạ Cầu Thay  |   Góp Ý Xây Dựng  |   Kết Mạng
Về Tiệc Yến Lớn

Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng:  Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời! Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng:  Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn.  Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.  Song họ đồng tình xin kiếu hết.

Người thứ nhứt nói rằng:  Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu.  Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu.  Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được.  Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình.  Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng:  Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây.

Sau lại đầy tớ trình rằng:  Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ.  Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta.  Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.   (Lu-ca 14:15-24)

All Rights Reserved 2017 @KinhThanh.net
Designed by M.W. Designs
Trang Chính  |   Sách Cựu Ước  |   Sách Tân Ước  |   Đoạn KT Thông Dụng  |   Phép Lạ Chúa Jêsus Làm  |   Truyện Ngụ Ngôn

Bài Học KT  |   Tài Liệu Tham Khảo  |   Thánh Ca Tôn Vinh  |   Cảm Tạ Cầu Thay  |   Góp Ý Xây Dựng  |   Kết Mạng