Kinh Thánh Việt Nam - Vietnamese Bible
KinhThanh@kinhthanh.net
Friday, May 20, 2022
Các ngươi đừng đoán xét ai, để mình khỏi bị đoán xét. Vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy; các ngươi lường cho người ta mực nào, thì họ cũng lường lại cho mực ấy. (Ma-thi-ơ 7:1-2)
Về Tiệc Yến Lớn

Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng:  Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời! Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng:  Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn.  Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.  Song họ đồng tình xin kiếu hết.

Người thứ nhứt nói rằng:  Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu.  Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu.  Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được.  Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình.  Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng:  Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây.

Sau lại đầy tớ trình rằng:  Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ.  Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta.  Vì, ta nói cùng các ngươi, trong những kẻ đã mời trước, không có ai được nếm bữa tiệc của ta đâu.   (Lu-ca 14:15-24)

All Rights Reserved 2022 @Kinh Thánh Việt Nam
Powered by KinhThanh.net